MENU (3)

Wandachuza - Takura 「Shona LYRICS」

「Shona LYRICS」
Wandachuza
Takura

#TikTok #sanderlei #shorts


Wandachuza 「Shona LYRICS」 - Takura

「Shona LYRICS」
Wandachuza
Takura

yakavharwa kwenguva refu
Mumba inotonhora uye isina chinhu
Hwema hwako hunofuridza zvinyoro nyoro
Ndakafara ndisingazive
Husiku hurefu husina kupera mukuona
Kukufunga kwakatojeka
Moyo wangu waenda kure
Ndadzoka zvakareHamuzivi mwoyo wangu unodedera


Ndinoramba ndakakutarisa iwe wega
Ndichamirira, tarisa kumashure
Hamuzivi mwoyo wangu
La la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la
Unonditarisa wonyemwerera
Ndisingazive moyo wangu unopisa
Kukuitira pasina
Ndinotarisa kunzwisa tsitsi
Hamuzivi mwoyo wangu unodedera
Ndinoramba ndakakutarisa iwe wega


Ndichamirira, tarisa kumashure


Hamuzivi mwoyo wangu
Usarega iyi nguva yakaita sehope ichinyangarika
gara pedyo neni
Hamuzivi mwoyo wangu unodedera
Ndinoramba ndakakutarisa iwe wega
Ndichayeuka nguva dzatakapedza tiri tose
Kunyangwe mushure menguva iyi yapfuura, nekusingaperi
La la la la
La la la la

Wandachuza, Wandachuza
Wandachuza, Wandachuza
Wandachuza, Wandachuza
Wandachuza, WandachuzaWandachuza, Wandachuza
Wandachuza, Wandachuza
Wandachuza, Wandachuza
Wandachuza, Wandachuza