MENU (C)

150 Bars - @Big Zulu 「Lyrics」

(Ke Hip Hop Dawg)
Ayi, shun wenkabi
Ay awuthi siyizwe stallion sekonakele

#inkabination #sahiphop #150bars #Nkmediatv #bigzulu #casspernovest #emteerecords #kehiphop #sanderlei #TikTok #REMIX #shorts


150 Bars 「Lyrics」 - @Big Zulu

(Ke Hip Hop Dawg)
Ayi, shun wenkabi
Ay awuthi siyizwe stallion sekonakele

(Ke Hip Hop Dawg)
Asengenile amanzi endlini mfo kaMgule
Ayikho into ezakwenziwa sebebhedile

Ufuseg akabe ufusegi ke manje angeke
Sisabuyela emuva
Ay khaleke konakele ke maje

Ay iNkabi Nation manje ngeke ngibingelele
Senizongithola ngaphakathi ngiginga indoda
Ingalindele

Ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele
Ithi izo save iHip Hop iy saver njani nayo iy fele

Inkabi ingaphakathi ayibingeleli ayisaqoqothi
Umfan’ uyodlala nowabo ushun wenkabi awusatotosi
Ng’ khule iy’nsizwa ziboshiwe kulelizinga asisankonkothi
Nina nijwayel’ iPiano la kusho iHipHop as’kokodi

Woz’ eNkab mawufuna iBeef uzofika itafula lidekiwe
Uhlale wazi may’ ngakuhlula uzophuma ingozi sik’ gqemile
Uthi sibonela kuwe upheth’ iGame, usudakiwe?
Family tree ishlahla sensangu, yin’ engathi usubhemile

Okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspeeda usese mncane mufasa kim’ awuhlukile noSimba
Ay’khale may’khala lakim’ akekho ozongithinta
Kule industry sengi Famous ngiwu Nkulunkulu niyangisumisa

Uxolo ma nobaba ang’soze ngathuka ifamily
Kuleli hlathi ngiwuthazane ngisadlala nambhubesi
Ngiqinisa abafana sebenomqondo wama thekeni
Ama los? komRapper iskinny jean sekunokuvela iphenti

Am Zulu man with the power angisakhulum ngo Nasty C
Iflow kimi itotal komRapper kukhuphuka iBP


Akekho ongang’ thinta ningangitseheli ngo Stohie T
IMercedes isentanyeni kodw’ ama Garage aEmpty

Hip Hop iphethwe iNkabi usomaTekisi ithini iClock
Nijuthwa iFacebook noTwitter bathi nidumile ko TikTok
Nikhuluma kakhulu ngayhi ninokugqoka iy’kinnyTop
Kukhon’ obhadelewa ukushaywa nikhala kamndand’ njenjo Slik Talk

Ubani uStogie T uye wenzani savuka sezwa?
Umkhonto kim usesandleni isdudla ngis’shiya siphethe inxeba
Ngidla amaBars ung’ dlela umona ingulube inginonele
Isdudla sinokufana nebhola, I woundn’t mind ukuk’ khahlela

Kunzima ukufica inkabi bafana sekuyakhuphukela


Sikhipha amaHit everyday anofika soncobelela
Bhayiziswa amaComment angabe nje niya
Concentrater ngoba iGame ibuzwa kim engathi KuHipHop ngiyiCommentator

Nithi uZulu akasaRap, kanti nikhukuma amanga
Ngaqala ujuRapper nibancane, nanisathi inyam’inama
Indlala ibanga ulaka kant ulaka lubanga indlala
Sinemali eningi siye Duabi 3.7 ukubona intaba

Ngikhuluma lezindaba ngoba akekho engimsabayo
Angibuze ukhona ogolozayo noma nje ongigolombayo
Ngeke nibkekane nami none nje nizingane ey ‘khasayo
Bathi niFly ngibon’ iy’mpiko ngathi nibaningi eniphaphayo


Ngiphendule iRap iRenk ukhona ofuna ukuthini
NgiQasha uCassper noKwesta ntambama ngifuna iChecking
Usomatekisi onemali, vele nginemali eningi
I’m ambitious and hungry ngilamba ngidle amaArtist

Yanzima lendaba, inkabi ibulala amajaha
Akekho ongngithinta ngeke umthinte umuntu umsaba
Kwakhala umadala wathu la kushuni akudlalwa
Ulambile ufuna iBeef eNkanbi asinayo iDeal yendlala

Ushuni wenkabi awuncengi, nginiqonda ngo anginicengi
Maningazwanga ukuthi ngithini anosondela nje anginihlebi
Iblukwe iStallment anlingixegi, inaba yoSkrrSkrr angiyi ngeni


100K performance ningangitsheli ngabo 25k
HipHop will die when you say so, you will die when I say so
Kufa kwakho kuaTrenda ngathi icala lakaSenzo

R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
Angidlali when it’s cash time ngakuheka uthola ik.O
Mina ngiyiNkaalatha uShuni Wenkabi Inxakanxaka
Basukele ingadlangla iskhondlakhondla inyakanyaka

Wena K.O uyiqhakaqhaka ngakucela iFeature wangishayashaya
Ngakugcina ythatha iz’ngane zeskole wawudume ngeCaracara
Wena Stogie T lana asikho eOver Seas naleslungu sakho esingapheli ungaidaleli isphithiphithi

Omunye ngamcela iFeature wathi ngiyabanda ngindikindiki


Bheka manje ubanda mpo wagcina iHit nge Tsikitsiki
Bafana ngicwela ukuphapha ozongiphendula ngidonsa impama

Ningangitsheli ngesphukuphuku unoya anginaso iskhathi sohlanya
Akaphilile loyo ekhanda angasekela iNkosi yohlanga
Ufuna Beef ngikunika inkomo engakadliwa ngathi eyentombi yomhlanga

Manje ngisese under ground, Inkabi isakhothwa ngamadlozi
Khuza om’rapper amaGold digger ngisengaba gubhlela umgodi
U-AKA noK.O ngagcina nithi niRunner iJozi
Nigijimaphi ngoba asini boni, kwaphela iComrade maraton

Hip Hop ikude ukufa mangisasekhona
Ikude ukuphupha om’Rapper ngibalalisa phansi sweet dream bakude ukuvuka ngi under ground ngikude ukubuya


IFlow imnazi bakude ukuvutha, ngivala
NgamaBars ngeke kuLoot we angiyena uZuma
Sengiqedile nge Old School ngingena Ku New School wena


150 Bars - @Big Zulu 「Lyrics」 - English Translation

(So ​​Hip Hop Dawg)
No, shun wenkabi
Ay, you don't say that we are a spoiled stallion country

(So ​​Hip Hop Dawg)
Water has entered the house, Mgule's brother
There is nothing to be done while they are in bed

If he is a fuseg then now he will not
We're still going back


It's so bad now

Alas, Nkabi Nation, I will not greet you now
You'll find me inside hanging out with a man
Unexpectedly

Faced with an ox, he will not come out unscathed
It says it will save Hip Hop iyyyyy saver how did it fail

The ox is inside and does not bark anymore
The boy is going to play with his son, the bull is no longer tame
As a young man, they have been arrested at this level and we are no longer able to speak
You are practicing Piano and HipHop is not kokodi


Come to Nkab and look for Beef and the table will be set
You always know that if I beat you, you will get out of danger

You say we see you running the Game, are you drunk?
Family tree is a cannabis tree, it's like you've smoked

Okay, let me start with you because I said you are speeding and you are still young, you are not different from Simba
Ay'khale may'khala lakim' no one will touch me
In this industry, I am already famous, I am God, you are setting me up

I'm sorry mom and dad, I will never insult the family
In this forest, I am a wild animal while playing with lions
I encourage the boys to stop thinking
Am los? The rapper's skinny jeans are now showing pantsAm Zulu man with the power I am not talking about Nasty C
The flow for me is the total of Rapper's BP
No one can contact me and tell me about Stohie T
The Mercedes is in the neck but the Garages are Empty

Hip Hop is owned by Nkabi Usoma Tekisi says the Clock
Facebook and Twitter are telling you that you are popular on TikTok
You talk a lot about wearing a kinnytop
There are those who are afraid to be beaten and cry like Slik Talk

Who is Stogie T and what did we wake up to hear?
The spear is in my fat hand and I leave it with the wound
I'm eating Bars, you're eating, you're jealous, I'm not satisfied


Fat is like a ball, I won't mind kicking you

It's hard to catch the bull, boys, it's going up
We release Hits everyday that come to us
Please leave a comment
Concentrator because the Game is asked of me as if I am a Commentator in HipHop

You say that Zulu is no longer Rap, but you are lying
I started as a rapper when you were young, and you said it was a joke
Hunger causes anger and anger causes hunger
We have a lot of money to go to Duabi 3.7 to see the mountain

I am telling these stories because I am not afraid of anyone
I don't ask if anyone is snickering or just teasing me


You will not face me, you are just crawling children
They said Fly, I saw a wing and I said there are many of you flying

I answered Rap Renk, what do you want to say
Hiring Cassper and Kwesta in the afternoon looking for Checking
You are a taxi driver with money, of course I have a lot of money
I'm ambitious and hungry, I'm hungry to eat artists

The story was difficult, the ox killed the hunters
No one can touch me, you will not touch someone you are afraid of
Our elder cried when this tune was played
Are you hungry and want Beef in Nkanbi? We don't have a Hunger Deal

The tune of the ox is not begging, I understand you because I am not begging


Don't listen to what I'm saying
Stallment is worn, I don't care, it's SkrrSkrr, I'm not going to enter

100K performance don't tell me about 25k
HipHop will die when you say so, you will die when I say so
Your death in Trenda is like Senzo's fault

R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
I don't play when it's cash time
I am Nkaalatha Shuni Wenkabi Inxakanxaka
They chased the giant every year

You K.O are beautiful, I asked you for a Feature and you beat me
I kept taking school children and it was known as Caracara


You, Stogie T, we are not in the Over Seas with your endless anger, don't make a mess

I asked someone for a Feature and he said I was cold and numb
Look now, he is cold and kept Hit with Tsikitsiki
Guys, I'm waiting for someone to answer me and slap me

Don't call me stupid, I don't have time to be crazy
He is not in the right mind to support the King of the nation
You want beef, I'll give you a cow that hasn't been eaten, like it belongs to a reed girl

Now I'm still underground, the ox is still being licked by the ancestors
Reprimand the rappers and gold diggers while I'm still in the pit
AKA and K.O I ended up with Runner iJozi
Where are you running because we are not sinners, the Comrade marathon is overHip Hop is far from dead, I'm still here
It's far from dreaming Rappers, I'm laying down sweet dream, far from waking up, I'm underground, far from coming back
The Flow is far from burning, I close
Bars won't go to Loot and I'm not Zuma
I'm done with the Old School and I'm entering the New School